instruktazni centar
 
 

Zaštita na radu / Elaborati i akti

 

- Izrada procjene opasnosti
- Izrada procjene opasnosti pri radu s računalima
- Izrada planova evakuacije i spašavanja
- Izrada općih akata - pravilnika o zaštiti na radu i zaštiti od požara
- Izrada sustava, planova i programa osposobljavanja
- Izrada elaborata označavanja i postavljanja znakova sigurnosti
- Izrada priručnika i testova za osposobljavanje radnika iz zaštite na radu
- Izrada uputa za rad na siguran način