instruktazni centar
 
 

Auto škola / O nama

 

1.0. OSPOSOBLJAVANJE


Vozačka dozvola B kategorije daje Vam pravo upravljanja vozilima koja imaju do 8 sjedala za putnike, ne računajući sjedalo za vozača, i najveću dopuštenu masu do 3.500 kg, te vuču lakih priključnih vozila najveće dopuštene mase do 750 kg. Minimalna dob za upis je 17 godina i 6 mjeseci, a ispit se polaže sa navršenih 18 godina.

U osposobljavanje kandidata za vozače možete se uključiti ako možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).
U osposobljavanju kandidata za vozače mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

Osobi koja se uključi u osposobljavanje za vozača u autoškoli, obvezno se izdaje knjižica kandidata za vozača.

 

1.1. POČETAK OSPOSOBLJAVANJA – NASTAVA IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNA I SIGURNOSNA PRAVILA

Osposobljavanje počinje početkom nastavom iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta). Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata. U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 20 kandidata. Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 124/12).


1.2. PRIJAVA ZA ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

Nakon odslušane nastave i savladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji osobno, putem elektroničke pošte (e-mail ili korištenje web adrese) ili putem autoškole, koja istu prosljeđuje korištenjem računalnog programa ili web-stranice. Ispiti putem autoškole prijavljuju se tjedan dana prije polaganja ispita iz sva tri nastavna predmeta, na naćin da se u tajništvo autoškole dostavi uplaćena uplatnica za pojedini ispit. Uplatnice za ispit mogu se dobiti u tajništvu autoškole. Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 50 dana. Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je najkasnije 48 sati, računajući samo radne dane, prije polaganja ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjaviti pristupanje polaganju ispita. Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom.

 

1.3. PROVOĐENJE ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

Ispit traje najdulje 45 minuta. Za vrijeme ispita kandidat na stolu može imati samo važeću osobnu ispravu, knjižicu kandidata za vozača, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i kemijsku olovku. Tijekom provedbe ispita u prostoru u kojem se ispit provodi može biti uz kandidate nazočan samo ovlašteni ispitivač i osoba koja je ovlaštena.
Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidate uputiti da pročitaju upute i usmeno im priopćiti upute za polaganje ispita:

 1. na postavljeno pitanje najmanje jedan odgovor je točan,
 2. kandidat za vozača polaže ispit označavanjem točnih odgovora prema propisanim uputama, odnosno, upisuje odgovor na za to predviđenom mjestu u testu,
 3. pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, ili brisan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim.

Kandidat je ispit položio ako ostvari najmanje 90% bodova od ukupno mogućih. Iznimno, nije položio ispit kandidat koji je ostvario 90% i više bodova, ako je netočno odgovorio na pitanje koje se odnosi na pravila propuštanja vozila na raskrižju. Kandidat koji nije zadovoljio ima pravo uvida u rezultat ispitnog testa i na objašnjenje ovlaštenog ispitivača.

Prije početka provedbe ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač obvezan je utvrditi identitet kandidata na temelju važeće osobne isprave (uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu). Ovlašteni ispitivač prekinut će provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidatu koji ometa provedbu ispita (frustrirajući postupci, psovke, verbalni ili fizički napad na ispitivača) ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima. Takav kandidat će moći polagati ispit uz ponovnu uplatu naknade u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od 90 dana.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta. Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne položi u ovom roku, ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

 

1.4. OSPOSOBLJAVANJE IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM

Po položenom ispitu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, kandidat bira, te mu autoškola dodjeljuje instruktora vožnje za realizaciju nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom je obvezna, kao i sva druga tijekom osposobljavanja. Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom izvodi se individualno, a prvih pet sati po jedan nastavni sat. Nastavni sat je u trajanju od 45 minuta. S jednim kandidatom za vozača instruktor vožnje ne smije izvoditi nastavu dulje od 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozača.

Za vrijeme nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom osim kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje u vozilu mogu biti do najviše tri kandidata. Za vrijeme nastave u vozilu se mogu nalaziti kandidati za vozače, instruktor vožnje, stručni voditelj autoškole, osoba ovlaštena za nadzor, kandidat za instruktora kad obavlja stručnu praksu, osoba koja se priprema za polaganje stručnog ispita te roditelj ili skrbnik kandidata koji se osposobljava, u dogovoru sa stručnim voditeljem autoškole.

Program ovog nastavnog predmeta može se naći u Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 124/12). Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta, kandidat kod sebe mora imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača i Knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Nastava može potrajati i duže od propisanog broja sati za pojedinu kategoriju, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta. Prije izlaska na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom imat ćete predispitnu vožnju sa stručnim voditeljem autoškole da se provjeri vaša razina stečenih vještina i znanja u samostalnom i sigurnomupravljanju vozilom.

 

1.5. PRIJAVA ZA ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat se prijavljuje na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, uz dodatak državnih biljega u vrijednosti 2*20 kn.

 

1.6. PROVOĐENJE ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM

Svaki kandidat za vozača na ispitu je dužan, a ovlašteni ispitivač provjeriti:

 1. Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije (izvornik ili ovjerena preslika izvornika), a kandidat za vrijeme polaganja ispita mora koristiti pomagala, ako su propisana u liječničkom uvjerenju,
 2. Knjižicu kandidata za vozača,
 3. Važeću osobnu ispravu


Prije nego započne s provedbom ispita ovlašteni ispitivač je dužan kandidatu, bez obzira koji puta pristupa ispitu, jasno dati upute o provedbi ispita, načinu vođenja i ocjenjivanja kandidata tijekom ispita. Ovlašteni ispitivač će prije početka ispita pitati kandidata želi li da mu se učinjene pogreške tijekom ispita priopće odmah čim ih počini ili samo na kraju ispita. Sve propuste i pogreške ovlašteni ispitivač postupno unosi u ispitni list. Ukoliko kandidat jednom pogreškom izazove druge pogreške ili pogrešne postupke odnosno opasnosti, ovlašteni ispitivač će ih sve unijeti u ispitni list kako bi evidentirane pogreške davale što stvarniju sliku o događaju na ispitnoj trasi. Kandidat će položiti ispit ako ne učini više od 20 različitih pogrešaka. Ovlašteni ispitivač posebno evidentira ponavljanje istih pogrešaka. Kandidat će položiti ispit ukoliko ne ponovi treći puta istu pogrešku koju smije učiniti samo dva puta (osim ako je drukčije propisano), odnosno ako ne ponovi drugi puta pogrešku koju smije učiniti samo jedanput. Postupke i ponašanje kandidata koji su naročito opasni za sigurnost prometa ovlašteni ispitivač ne bilježi kao pogreške već ih odmah upisuje kao diskreditirajuću ocjenu zbog koje kandidat neće položiti ispit. Na kraju ispita temeljem pokazanih, znanja, vještina, ponašanja i odgovornosti ovlašteni ispitivač ocjenjuje kandidata ocjenom »položio« ili »nije položio« i obrazlaže ocjenu kandidata, te istu upisuje u Knjižicu kandidata za vozača na za to predviđeno mjesto.

Tijekom procjene vještina i ponašanja kandidata, ispitivači posebnu pozornost moraju obratiti na činjenicu je li kandidat usvojio osobine defanzivnog načina vožnje i ponašanja, kojim vodi računa o zaštiti ostalih sudionika u prometu, te o ekološki prihvatljivoj vožnji. Procjena mora obuhvaćati i iskazani opći stil vožnje, a ispitivač treba to uzeti u obzir pri stvaranju ukupne slike o kandidatu. Pod time se podrazumijeva vožnja prilagođena uvjetima i vožnja s naglaskom na prometnoj sigurnosti, uzimajući u obzir uvjete na cesti i vremenske uvjete, te druge sudionike u prometu i njihovo ponašanje, interese drugih sudionika u prometu (osobito onih najugroženijih) te sposobnost predviđanja opasnih situacija i pravilnog reagiranja.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu kandidat polaže samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila na javnoj cesti – ponašanje u prometu, kandidat za vozača može polagati ako je prethodno položio dio ispita, u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu. Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti nije obvezan ponovo polagati dio ispita u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom. Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom.
Kandidat je obvezan položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od dana kada je položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na dodatno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati te ponovno polaganje ispita iz tog nastavnog predmeta.

 

1.7. OSPOSOBLJAVANJE IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Tijekom osposobljavanja iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom autoškola organizira i nastavu iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u samoj autoškoli. Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu. Nastavni fond tog predmeta je 9 nastavnih sati. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. U obrazovnoj grupi ne može biti više od 15 kandidata. Autoškola (organizacije HCK ili zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći) dužna je kandidatu omogućiti završetak programa osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u roku od 15 dana od početka osposobljavanja. Ispit se prijavljuje prijavnicom kao što je već objašnjeno.

 

1.8. PRIJAVA ZA ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Na ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći kandidat se prijavljuje na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

 

1.9. PROVOĐENJE ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Ispit se polaže pojedinačno, usmeno i praktično. Ispitna zadaća sastoji se od tri pitanja, dva teorijska i jedno praktično. Kandidat mora točno odgovoriti na dva dobivena teorijska pitanja i praktično pokazati određene radnje i postupke iz trećeg pitanja.

 

2.0. UPISI

U proces osposobljavanja možete se uključiti ako:

1. ako ste navršili minimalno 17,5 godina
2. na liječničkom pregledu steknete uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom
3. ako možete samostalno rješavati ispitne testove,
4. uz obavezu predočenja važeće osobne iskaznice ili putovnice.
U proces osposobljavanja kandidata za vozača osim hrvatskih državljana, mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, ali pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.
Kada se upišete u autoškolu, obvezno dobivate Knjižicu kandidata za vozača u kojoj se vode svi značajni podaci vezani uz vaše osposobljavanje i provedbu vozačkih ispita.

 

3.0. MEĐUSOBNI ODNOSI AUTOŠKOLE I KANDIDATA

Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja uređuju se ugovorom u pisanom obliku, koji mora sadržavati sljedeće obvezne elemente:

1. obvezu autoškole osposobiti kandidata za vozača za upravljanje vozilom određene kategorije,
2. obveze kandidata za sudjelovanjem u nastavi,
3. definiranu cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet,
4. trajanje osposobljavanja,
5. način podmirivanja naknade za osposobljavanje,
6. način razvrgnuća ugovora,
7. način rješavanja sporova i
8. nadležnost suda.

Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

 

4.0. NASTAVA

U autoškoli, tijekom procesa osposobljavanja biti ćete osposobljeni iz tri nastavna predmeta i usvojiti sadržaje propisane nastavnim programom:

 1. Prometni propisi i sigurnosna pravila,
 2. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,
 3. Upravljanje vozilom

Nastavni programi za sva tri predmeta utvrđeni su u provedbenim propisima iz oblasti osposobljavanja vozača.

PAZITE!

Nakon završetka nastavnog sata tražite od instruktora vožnje neka Vam svojim potpisom u Knjižicu kandidata za vozača ovjeri koje su nastavne jedinice obrađene i u kojem broju sati. Vi svojim potpisom u nalog za osposobljavanje kandidata također potvrđujete da ste taj nastavni sat realizirali, potpis također morate staviti i u knjižicu kandidata za vozača.

Za vrijeme nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom - s instruktorom vožnje, kod sebe ste dužni imati:

1. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti (izvornik ili ovjerenu presliku),
2. Knjižicu kandidata za vozača,
3. osobnu ispravu.

 

5.0. TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Autoškola je dužna, kandidatu koji se uključio u program osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije vozila, omogućiti završavanje upisanog programa u roku od tri do najdulje šest mjeseci od početka osposobljavanja. Autoškola (ili organizacija HCK odnosno zdravstvene ustanove za pružanje prve pomoći) dužna je kandidatu omogućiti završiti program osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u roku od 15 dana od početka osposobljavanja.

 

6.0. PREKID OSPOSOBLJAVANJA

Ako iz bilo kojeg razloga prekinete osposobljavanje (duža bolest, putovanje, obiteljski razlozi, nezadovoljstvo u autoškoli, nezadovoljstvo s instruktorom vožnje, neuspjeh ili bilo koji razlog) imate pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli. Ako iz bilo kojeg razloga nastavljate osposobljavanje u drugoj autoškoli, autoškola koju napuštate dužna Vam je izdati potvrdu o završenom dijelu programa i druge izvorne dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja. Ako kandidat želi ispis iz autoškole plaća troškove ispisa.

 

7.0. CIJENA OSPOSOBLJAVANJA

U Republici Hrvatskoj cijenu osposobljavanja slobodno formiraju autoškole u skladu s tržišnim pravilima. Važno je također znati da je ministar unutarnjih poslova donio Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (NN, 141/2011.), kojim su propisani za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom minimalni izračunski elementi za nastavni sat, ispod čega autoškole ne mogu ići u kalkulaciju svojih cijena.

 

8.0. VISINE NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA PO POJEDINOM NASTAVNOM PREDMETU IZNOSE

Redni broj

Naziv nastavnog predmeta

Visina naknade u kunama

1.

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

95,00

2.

Prometni propisi i sigurnosna
pravila

118,00

3.

Upravljanje vozilom

3.1.

A1, A2, A, M, F, G kategorije

164,00

3.2.

B kategorije

189,00

3.3.

B+E, C1 kategorije

202,00

3.4.

C1+E, C kategorije

246,00

3.5.

C+E kategorije

265,00

3.6.

D, D+E, H kategorije

302,00

 

9.0. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju o osposobljavanju čini:

 1. ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača između kandidata i autoškole,
 2. nalog za osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom,
 3. potvrda o završenom dijelu programa osposobljavanja,
  knjižica kandidata za vozača i
 4. zapisni list tahografa (C1, C1+E, C, C+E, D, D+E kategorija)

O osposobljavanju kandidata vodi se i evidencija:

 1. matična knjiga,
 2. dnevnik rada s imenikom za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

 

10.0. MLADI VOZAČI

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08.), „mladi vozač“ je vozač u dobi od 16 do 24 godine. Mladi vozač ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 80 km na sat, na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 km na sat, odnosno 120 km na sat na autocesti. Ne smije upravljati niti početi upravljati motornim vozilom ako u organizmu ima opojnih droga, alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti. Kad je položilo ispit za B kategoriju vozila ne smije upravljati osobnim vozilom čija snaga motora prelazi 80 kW.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mladi vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 3. ovoga članka.

 

Izdvojeno

 

 

Auto škola

Kontakt obrazac
ili email: auto.skola@instruktazni.hr

tel. +385 48 681 577
fax. +385 48 270 840

-----------------------------

voditelj:
Čedomir Trivanović
dipl. inž. prometa
mob: 098 / 37 40 18

cedomir.trivanovic@instruktazni.hr

------------------------------

predavač:
Domagoj Brunović
dipl. inž. prometa
mob: 098 / 37 50 50

domagoj.brunovic@instruktazni.hr

aaa